Personuppgiftspolicy

Din trygghet och integritet är viktig för oss på Ädelfors Hotell och Konferens. Vi tycker att det är viktigt att du vet vilka uppgifter som vi behöver från dig och hur vi behandlar dem. Vi vill att du ska känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter.

Vi arbetar aktivt för att skydda dina personuppgifter. För att vi ska känna oss säkra med vår hantering av dina personuppgifter har vi tillsatt ett dataskyddsombud som har till uppgift att granska och säkerställa att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Vi utbildar alla som jobbar på Ädelfors i hur vi hanterar personuppgifter för att kunna säkerställa att dina personuppgifter är i trygga händer.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

  • Ädelfors hotell och konferens, med org. nummer 559459-5208 är personuppgiftsansvariga.

Vad är en personuppgift och en behandling av personuppgift?

En personuppgift är alla de uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara ditt personnummer, ditt namn i kombination med din adress eller faktura.

En behandling av en personuppgift är det som görs med personuppgifterna, oavsett om det utförs manuellt eller automatiserat. Det kan t.ex. vara insamling, lagring, strukturering, bearbetning eller radering av uppgifterna.

Hur använder vi cookies?

Varaktiga cookies används för att spara personliga inställningar såsom textfärg, layoutinställningar eller besöksstatistik på den besökta sidan. Dessa cookies får en specificerad livslängd på ett visst antal dagar eller tills användaren väljer att ta bort cookien manuellt. Rensar man sin besökshistorik i webbläsaren kan man välja om man även vill rensa bort alla cookies. Sessionscookies lagras på besökarens dator under tiden man är inne på sidan. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare.

Cookies används bland annat till följande:

Trafikmätningar

Vi kan med hjälp av cookies få statistik om hur många som besöker våra webbsidor, vilka sidor som besöks och vilka som är ursprungliga trafikkällor, till exempel sökmotorer som Google, annonser etc. (Varaktig cookie).

Förenkla ditt besök

Om du till exempel har loggat in på en av våra sidor som kräver inloggning så behöver du inte logga in igen nästa gång du besöker samma sida (sessionscookie)

Tredje part

Ädelfors folkhögskola använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part. För att spara personuppgifter måste Ädelfors folkhögskola ha tillstånd från den enskilde personen enligt GDPR - General Data Protection Regulation.


Vad säger lagen?

Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska enligt lagen om elektronisk kommunikation få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja att ta bort dem.

Användaren ska också lämna ett förenklat medvetet samtycke till användandet av cookies. Detta gäller inte cookies som är nödvändiga för att applikationen ska fungera. Post- och telestyrelsen har ingen specificerad teknisk beskrivning om hur samtycket ska ges utan fastställer att det är upp till innehavaren av webbplatsen att ta fram en lösning som följer lagen.

Post- och telestyrelsen rekommenderar att informationen om cookies bör innehålla namnet, domänen, livslängd, typ av data som lagras och syftet med alla cookies på sidan.

Mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns att läsa på Post- och telestyrelsens hemsida.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna utföra de åtaganden vi erbjuder. I texterna nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter utifrån den relation som du har med oss. I de detaljerade texterna beskrivs vilka behandlingar som utförs, till vilket syfte, hur vi samlar in dina personuppgifter och till vilka dessa kan delas med.

Vem får behandla dina personuppgifter?

Vi har interna rutiner och riktlinjer för vem som får hantera dina personuppgifter. Det säkerställer vi också genom att säkra våra system med behörighetshantering så att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att behöva låta ett annat bolag hantera dina personuppgifter t.ex. våra tjänsteleverantörer för system där vi lagrar data. När vi låter ett annat bolag hantera dina personuppgifter granskar vi alltid bolaget först och säkerställer genom personuppgiftsbiträdesavtal att de följer våra krav och instruktioner på hur de får hantera dina personuppgifter. Det finns även bolag där vi har delat personuppgiftsansvar. I de fallen är dessa ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter. Vi delar aldrig dina personuppgifter i försäljningssyfte.

Var får personuppgifterna behandlas?

Vi lagrar din data inom EU/EES och ställer samma krav på våra personuppgiftsbiträden och tjänsteleverantörer. Våra avtal med personuppgiftsbiträden och tjänsteleverantörer säkerställer att dessa följs av både dem och deras egna biträden. Om personuppgifter skulle behöva hanteras utanför EU/EES följer vi EU-kommissionens beslut om lämpliga länder, i annat fall utför vi en riskanalys för att säkerställa att skyddsnivån är tillräckligt hög.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi hanterar och lagrar dina personuppgifter endast så länge vi har en laglig grund för behandlingen. Det kan t.ex. innebära att vi behöver lagra personuppgifter för att följa lagar som kräver det. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vilka rättigheter har du vars personuppgifter behandlas hos oss?

Du som på något sätt har lämnat personuppgifter till oss på Ädelfors Folkhögskola har möjlighet att begära nedanstående beträffande dina personuppgifter. Om vi tar emot en begäran för någon av rättigheterna måste vi kunna säkerställa din identitet. Du kan därför komma att behöva identifiera dig.

Rätten till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att få tillgång till och besked om vilka personuppgifter som vi behandlas om dig. Tillgång och besked kan du få i ett så kallat registerutdrag. I det tydliggör vi vilka personuppgifter som vi har om dig och varför vi behöver dem.

Rätten till rättelse av dina personuppgifter: Du har rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas om dig ifall dessa är felaktiga.

Rätten till radering av dina personuppgifter: Rätten till radering av dina personuppgifter: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det kan t.ex. vara att vårt ändamål med behandlingen har upphört eller att du anser att vi använder fler personuppgifter än nödvändigt. Vid en sådan begäran kommer vi att pröva om personuppgifterna kan raderas, vi kan t.ex. vara skyldiga att bevara enligt rättslig förpliktelse.

Rätten att invända sig mot och/eller begränsa en behandling av dina personuppgifter:
Du har rätt att invända dig mot behandlingar som utförs på dina personuppgifter. Du kan till exempel invända dig mot en behandling tillfälligt om personuppgifterna varit/är felaktiga. Du har även rätt att specifikt invända dig mot behandlingar för nedanstående:

Direktmarknadsföring: Du har rätt att invända dig mot vår behandling av dina personuppgifter som berör direktmarknadsföring och till exempel kunna avregistrera dig från våra nyhetsbrev. Direktmarknadsföring kan till exempel vara e-post, sms och fysisk reklam.

Berättigat intresse: Du har rätt att invända dig mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på intresseavvägning. Det innebär att vi då endast har rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter om vi kan visa att vårt berättigade intresse är större än ditt och dina rättigheter. Vi har även rätt att fortsätta behandla de personuppgifter som befinner sig under rättslig förpliktelse.

Dataportabilitet: Om behandlingen grundar sig på samtycke, avtal och om så är tekniskt möjligt har du rätten begära dataportabilitet. Detta gäller endast de uppgifter som finns i ett strukturerat format och som du själv har tillhandahållit oss.


Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten. Skulle vi göra ändringar kommer du få ta del av uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på adelfors.nu.

Vem kan du kontakta vid frågor?

Om du har några frågor relaterat till hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta:

  • I första hand bokning@adelfors.nu
  • Adress: Ädelfors hotell och konferens, Kunskapens Väg 3, 574 53 Holsbybrunn